สาระน่ารู้

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    ขอมูลตามมาตรา 7, 9 และ 11 ที่ควรรู  ขั้นตอนการรับบริการข้อมูลข่าวสาร สิิทธิของประชาชนตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พศ. 2540