ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวืชาการ

การประชุมระดับชาติ สหวิทยาการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรัง

การประชุมระดับชาติ สหวิทยาการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรัง คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและพิธีมอบรางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2552

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและพิธีมอบรางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2552 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ เขต 13 กลุ่มงานพยาบาล รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2552 คลืกชมภาพกิจกรรม