แบบฟอร์ม

รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการลงวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขออนไลน์ฉบับใหม่ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

1.คำแนะนำผู้นิพนธ์ในการลงตีพิมพ์งานวิจัย 2.กระบวนการประเมินคุณภาพบทความ 3. แบบฟอร์มเสนอผลงานขอลงตีพิมพ์วารสาร 4. จริยธรรมการตีพิมพ์ 5.แบบฟอร์มการชำระค่าตีพิมพ์บทความวารสาร  

ใบสมัครสมาชิกสมาคม

ไฟล์ word คลิกที่นี้ กรณีบัตรหายหรือชำรุด – ให้ส่งภาพถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมเขียนบันทึกแจ้งความประสงค์ว่าขอทำบัตรใหม่ และค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 100 บาท   มาที่สมาคมฯ – โดยซื้อดาร์ฟธนาคาร สั่งจ่าย/หรือโอนเงินค่าบำรุงสมาชิกเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 142 – 0 – 29557 – 8 ในนาม (“สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข”) พร้อมสลิปการโอนเงินส่งให้สมาคมฯ – ถ้าสมาชิกมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้แจ้งมาให้สมาคมฯ ทราบด้วย

1 2 3