โครงร่างวิจัยที่ได้รับอนุมัติสนับสนุนทุนวิจัย ปี 2560

โครงร่างวิจัยที่ได้รับอนุมัติสนับสนุนทุนวิจัย ตามมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 มีดังนี้

เรื่องที่ 1 ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ต่อความรู้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองและดัชนีมวลกายในวัยผู้ใหญ่ ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2

โดยนางลักขณา พงษ์กุมมา หัวหน้าโครงการ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 15,000 บาท

เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึก เห็นคุณค่าในตนเองและการรับประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โดยนางสาวศราวัลย์ เหรา หัวหน้าโครงการ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน  15,000 บาท

เรื่องที่ 3 สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การใช้ตนเองในการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวช

โดย นางณัชช์นรี  สโรบล  จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 15,000 บาท

 เรื่องที่ 4 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองความรู้พื้นฐานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชสำหรับนักศึกษาพยาบาล

โดย นางศศิวิมล บูรณะเลข จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 15,000 บาท

เรื่องที่ 5 ผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการจัดการ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

โดย นางดวงฤทัย ศรีสุจริต จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 15,000 บาท

 เรื่องที่ 6 การพัฒนาบทเรียน บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองสำหรับนักศึกษาพยาบาล

โดย นางสาววิริยา โพธิ์ขวาง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 15,000 บาท

เรื่องที่ 7 สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข

โดยนางรุ่งนภา จันทรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 15,000 บาท

เรื่องที่ 8 การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียเรื่อง กลไกการคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาล

โดย นางสาวสุภัสสรา ภูเมฆ  จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 15,000 บาท

เรื่องที่ 9 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงดูบุตร ด้วยนมแม่อย่างเดียวช่วงมารดาวัยรุ่นในระยะ 6 เดือนหลังคลอด โรงพยาบาลนครปฐม

โดยนางปุณปวีร์ กิตติกุล จาก คลินิกตั้งครรภ์วัยรุ่น โรงพยาบาลนครปฐม

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 15,000 บาท

เรื่องที่ 10 ผลของการคัดกรองและการดูแลด้วยทีมสหวิชาชีพต่อระดับความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนาดีจังหวัดปราจีนบุรี

โดย นางสุกัญญา สวนศรี โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 15,000 บาท

เรื่องที่ 11 การพัฒนาแนวปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีวิตโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย

โดย นายเกตุกาล ทิพย์ทิพย์วงศ์ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  15,000 บาท

เรื่องที่ 12 รูปแบบเชิงสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรแห่งการเรียนรู้คุณภาพชีวิตการทำงานต่อผลการดำเนินงานของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย นางปราณี มีหาญพงษ์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  20,000 บาท