โครงร่างวิจัยที่ได้รับอนุมัติสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2559

 

โครงการที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย

หัวหน้าโครงการนางวิกานดา หมัดอะดั้ม     ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 20,000 บาท

 โครงการที่ 2 ปัญหาทางสุขภาพจิต และจิตเวชของประชาชนในชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน กรุงเทพฯ

หัวหน้าโครงการ นางสุทธานันท์ กัลกะ    ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 20,000 บาท

 โครงการที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นไทย

หัวหน้าโครงการ นายสุริยา ฟองเกิด    ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 30,000 บาท

โครงการที่ 4 การศึกษาและพัฒนาความแข็งแกร่งในชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา

หัวหน้าโครงการ นางกรรณิกา เรืองเดช
ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 30,000 บาท

โครงการที่ 5 ภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิตในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรงที่ได้รับยาบำบัดสูตร FOL FOX โรงพยาบาลแพร่ 

หัวหน้าโครงการ นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 20,000 บาท

โครงการที่ 6 การจัดการโรคความดันโลหิตสูงในผู้ใหญ่การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

หัวหน้าโครงการ นางรุ่งนภา จันทรา
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 20,000 บาท

โครงการที่ 7 ปัจจัยการทำนายพฤติกรรมการสนทนาเรื่องเพศศึกษากับบุตรของบิดามารดาและผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่นตอนต้นในอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ นางชุลีพร หืนอักษร
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจำนวน 30,000 บาท

โครงการที่ 8 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันองค์กรพยาบาลวิชาชีพ Generation Y โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้าโครงการ  ดร.ปราณี มีหาญพงษ์
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 30,000 บาท

โครงการที่ 9 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลเชียงกลางจังหวัดน่าน

หัวหน้าโครงการ  นางสาวธมพร มหัสพัน
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 20,000 บาท