แผนยุทธศาสตร์

plan

เป้าประสงค์

1 มีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสุขภาวะและวัฒนธรรม

2 มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาชีพและวิชาการกับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ

3 มีระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมสมาชิกและทันต่อสถานการณ์

4 สมาคมเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่รู้จักและยอมรับของสมาชิกและเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

แผนยุทธศาสตร์ของสมาคม ปีพศ. 2558-2562

1 ส่งเสริมสนับสนุนชี้นำและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสุขภาวะและวัฒนธรรม

2 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาชีพและวิชาการ กับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ

3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมสมาชิกและทันต่อสถานการณ์

4 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสมาคมให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสมาชิกและเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ