ประวัติสมาคม

ประวัติความเป็นมา

 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

(THE NURSE ALUMNI ASSOCIATION OF MINISTRY OF  PUBLIC HEALTH )

 

    สืบเนื่องจาก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของวิชาชีพพยาบาล และมีความตั้งใจที่จะเสริมสร้าง พัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ และปฏิบัติการให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ได้มองเห็นความสำคัญในการจัดตั้งองค์กร ที่เป็นศูนย์รวมในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมความสามัคคีและความมั่นคงของ วิชาชีพ จึงได้จัดงาน “ศิษย์สาธารณสุขรำลึก” ขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2523 มีการแสดงนิทรรศการ งาน สังสรรค์ และร่วมปรึกษาหารือ ในการก่อตั้งสมาคมด้วย หลังจากนั้นผู้เริ่มจัดตั้งสมาคมฯ และกลุ่มผู้นำทางการศึกษาก็ได้ดำเนินการ ขออนุมัติจัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

การก่อตั้ง

ได้รับอนุมัติ ให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2526 ทำพิธีเปิด และจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2527 และประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2527 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

 

 

ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ

โดย นางผกา เศรษฐจันทร นางสาวฉายเฉิด อภิชาตบุตร นางสาวผ่องศรี สุขวัลย์

รายนามนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ที่ตั้งสำนักงานปัจจุบัน

อาคาร  สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ชั้น 7
เลขที่ 88/20 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี  11000 


แนวคิด

  1. เป็นองค์กรศูนย์รวมพลัง ส่งเสริมความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

  2. และร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพพยาบาล เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

  3. พัฒนาวิชาชีพพยาบาล ทั้งทางด้านวิชาการ ปฏิบัติการ และการบริหาร

  4. ส่งเสริมความสามัคคีอันดีระหว่างองค์กร หน่วยงาน และเอกชน

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมความสามัคคี ชื่อเสียง และเกียรติคุณของวิชาชีพพยาบาลทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

  2. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างมวลสมาชิกและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร หน่วยงาน และปวงชน

  3. พัฒนาวิชาชีพพยาบาล ส่งเสริมวิชาการด้านการบริการ และด้านการบริหาร

  4. ช่วยเหลือสมาชิกด้านสวัสดิการ ตามที่สมาคมกำหนดไว้

  5. ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล และสังคมสงเคราะห์ตามโอกาสอันควร

  6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

คณะกรรมการของสมาคม

มีจำนวน 17 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่

คณะกรรมการนี้ได้รับจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ 1 คน และอุปนายก 2 คน สำหรับตำแหน่งอื่น ๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของสมาคมฯ