บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้าง

   เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามข้อบังคับสมาคม ข้อ12.8 ดังนี้

 1. นายกสมาคม มีหน้าที่ในการบริหารสมาคมฯ เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทศาสตร์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมคมฯ

 2. งานด้านธุรการ มีหน้าที่ ดำเนินกิจการต่างๆ ภายในสมาคมฯ ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 3. งานวิชาการ มีหน้าที่ วางแผนการจัดประชุมวิชาการ และดำเนินการจัดประชุมวิชาการให้กับสมาชิกทั่วทุกภาคในประเทศ ตามความต้องการของสมาขิก

 4. งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ วางแผนการดำเนินการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ ตลอดดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับเครือข่ายในต่างประเทศ

 5. งานวารสารและวิจัย มีหน้าที่ จัดทำวารสารของสมาคมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนการตรวจคุณภาพงานวิจัยของสมาชิกที่สมควรได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัย

 6. งานระบบ IT. ข้อมูล/สารสนเทศ มีหน้าที่ ดูแลระบบ IT และเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาคม โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนดำเนินการสื่อสารกับสมาชิกในการถาม – ตอบ ให้เป็นปัจจุบัน

 7. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ เผยแพร่กิจการ ชื่อเสียงของวิชาชีพ และเกียรติคุณของสมาคม ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนรับข้อมูลย้อนกลับจากสมาชิกให้สมาคมทราบ เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมได้สนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกต่อไป

 8. งานทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากจากสมาชิก

 9. งานแผนและยุทศาสตร์ มีหน้าที่ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติประจำปีของสมาคมฯ ตลอดจนการกำกับแผนการดำเนินเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป

 10. งานให้ทุนการศึกษานักศึกษา มีหน้าที่ ดำเนินการพิจารณาการสนับสนุนให้ทุนนักศึกษาที่แต่ละวิทยาลัยฯเสนอมาเพื่อขอรับทุนตามความเหมาะสมต่อไป

 11. งานให้ทุนกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ ดำเนินการพิจารณาการสนับสนุน การให้ทุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่แต่ละวิทยาลัยฯเสนอมาเพื่อขอรับทุนตามความเหมาะสมต่อไป

 12. งานพยาบาลดีเด่นประจำปี มีหน้าที่ ดำเนินการพิจารณาการให้รางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี ตลอดจนการจัดมอบรางวัลประจำปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 13. งานหารายได้ มีหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้สมาคมฯ ในรูปแบบต่างๆตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สมาคมสามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 14. งานเหรัญญิก มีหน้าทีเกี่ยวกับการเงินของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายงบดุลย์ของสมาคมฯ และเก็บหลักฐานเอกสารต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

คณะกรรมการที่ปรึกษา มีบทบาทหน้าที่

 1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับสมาคม

 2. ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคม

 3. เข้าร่วมประชุม