ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยและทุนการนำเสนอ ผลงานวิชาการต่างประเทศ ของ ICN ประจำปี 2566