การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและพิธีมอบรางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2552

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและพิธีมอบรางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2552
จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ เขต 13 กลุ่มงานพยาบาล รพ.สรรพสิทธิประสงค์
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2552

คลืกชมภาพกิจกรรม