ข้อบังคับสมาคม

 

ข้อบังคับสมาคม : ข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

 

       

ระเบียบ
การรับสมัครสมาชิก

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิก อาจารย์ พยาบาล
ดีเด่น

ระเบียบการให้ทุน
สนับสนุนวิจัย 1

 หลักเกณฑ์
การให้ทุน การศึกษา

ระเบียบการ
ให้ทุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ระเบียบการ
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ