ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภาภรณฺ อุดมลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ในการประชุทวิชาการระดับชาติ “การนิเทศทางคลินิคแบบสหวิทยาการ : สู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน Interdisciplinary Clinical Supervision Bridging Health Service Excellence across Hospital and Community Setting ” เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จังหวัดลำปาง นายกสมาคมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล

สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับเขตและจังหวัด ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล ดร.กาญจนา จันทร์ไทย เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล” โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความความเข้าใจหลักการ และแนวคิดการพัฒนาระบบบริการร่วมกับคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ (CSO , CHRO , CIO) ณ ห้องประชุมโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ (Focus Charting ) สู่อนาคตที่ดีแห่งวงการพยาบาลไทยและมอบรางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่นประจำปี 2558

ประชุมวิชาการประจาปี 2558 เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ (Focus Charting ) สู่อนาคตที่ดีแห่งวงการพยาบาลไทย ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี และมอบรางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่นประจำปี 2558

พิธีเปิดการประชุม และ มอบรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2557

การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิขาการระดับชาติ เรื่อง “สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเชียน” Multidisciplinary on Cultural Diversity Towards the A.SEAN Community วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง

กิจกรรมศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จำนวน ๑๑ ท่าน ในการศึกษาดูงาน กิจการและการบริหารจัดการงาน ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

1 6 7 8