ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการ เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ (Focus Charting ) สู่อนาคตที่ดีแห่งวงการพยาบาลไทยและมอบรางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่นประจำปี 2558

ประชุมวิชาการประจาปี 2558 เรื่อง การบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ (Focus Charting ) สู่อนาคตที่ดีแห่งวงการพยาบาลไทย ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี และมอบรางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่นประจำปี 2558

พิธีเปิดการประชุม และ มอบรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2557

การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิขาการระดับชาติ เรื่อง “สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเชียน” Multidisciplinary on Cultural Diversity Towards the A.SEAN Community วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง

กิจกรรมศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมศึกษาดูงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จำนวน ๑๑ ท่าน ในการศึกษาดูงาน กิจการและการบริหารจัดการงาน ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

1 5 6 7