ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคัดเลือกอาจารย์และพยาบาลดีเด่นและการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561

สอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานบริการสุขภาพและสถาบันการศึกษา หรือจากเว็บไซต์สมาคมฯ  facebook สมาคมศิษย์เก่าฯ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2561           จดหมายแจ้งหน่วยงานเพื่อคัดเลือกสมาชิก รางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561 ประกาศการมอบทุนสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561 

การมอบทุนการศึกษาของชมรมคลังสมอง

การมอบทุนการศึกษาของชมรมคลังสมอง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 1 วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขต นนทบุรี โดยมี ผศ.พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ ประธานชมรมคลังสมองฯ เป็นประธานมอบทุน

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ ดร.ดาราพร คงจา ที่ได้รับโล่รางวัล เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2560

ดร.ดาราพร คงจา ได้รับโล่รางวัล เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ ดร.ดาราพร คงจา ที่ได้รับโล่รางวัล เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข ผู้ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2560 โดยรับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ในวันพฤหัสที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภาภรณฺ อุดมลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ในการประชุทวิชาการระดับชาติ “การนิเทศทางคลินิคแบบสหวิทยาการ : สู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน Interdisciplinary Clinical Supervision Bridging Health Service Excellence across Hospital and Community Setting ” เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จังหวัดลำปาง นายกสมาคมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

1 2