admin

ประกาศคัดเลือกอาจารย์และพยาบาลดีเด่นและการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561

สอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานบริการสุขภาพและสถาบันการศึกษา หรือจากเว็บไซต์สมาคมฯ  facebook สมาคมศิษย์เก่าฯ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2561           จดหมายแจ้งหน่วยงานเพื่อคัดเลือกสมาชิก รางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561 ประกาศการมอบทุนสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561 

link เครือข่ายวิทยาลัย

ภาคเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ www.bcnc.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา www.bcnpy.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง www.bcnlp.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ www.unc.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช www.bnc.nu.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ www.bcnsprnw.ac.th         ภาคกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ www.bcn.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ www.bcnnv.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี www.bcnnon.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี www.snc.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท www.bcnchainat.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี www.bcns.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท www.bcnpb.ac.th       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา www.knc.ac.th วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ […]

การประชุมระดับชาติ สหวิทยาการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรัง

การประชุมระดับชาติ สหวิทยาการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ จ.ตรัง คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและพิธีมอบรางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2552

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและพิธีมอบรางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2552 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ เขต 13 กลุ่มงานพยาบาล รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2552 คลืกชมภาพกิจกรรม

1 2 3 12