ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ ดร.ดาราพร คงจา ที่ได้รับโล่รางวัล เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2560

ดร.ดาราพร คงจา ได้รับโล่รางวัล เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ ดร.ดาราพร คงจา ที่ได้รับโล่รางวัล เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข ผู้ให้การสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2560 โดยรับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ในวันพฤหัสที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร