รางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภาภรณฺ อุดมลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ในการประชุทวิชาการระดับชาติ "การนิเทศทางคลินิคแบบสหวิทยาการ : สู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน Interdisciplinary Clinical Supervision Bridging Health Service Excellence across Hospital and Community Setting " เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จังหวัดลำปาง