ประกาศ กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ ช่วงวิกฤตการณ์ COVID 19

การพิจารณาการสนับสนุน ทุนวิจัย ประจำปี 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อได้รับมติผลการพิจารณา จะติดประกาศ ให้ทราบต่อไป