ประกาศคัดเลือกอาจารย์และพยาบาลดีเด่นและการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561


สอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานบริการสุขภาพและสถาบันการศึกษา หรือจากเว็บไซต์สมาคมฯ  facebook สมาคมศิษย์เก่าฯ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2561

 

       

จดหมายแจ้งหน่วยงานเพื่อคัดเลือกสมาชิก รางวัลอาจารย์และพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2561

ประกาศการมอบทุนสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2561