รายนามอาจารย์พยาบาลดีเด่นและพยาบาลดีเด่น

 

ประเภทรางวัลดีเด่นและรายนามผู้ได้รับรางวัล

พยาบาลดีเด่นประจำปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2560

สาขาการศึกษาพยาบาลประเภทผู้บริหารการศึกษา

พ.ศ. 2551
อาจารย์ ดรละเอียด แจ่มจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
พ.ศ. 2552
อาจารย์ภรณี เลื่องอรุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
พ.ศ. 2553
อาจารย์ ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
พ.ศ. 2554
อาจารย์ สุรพรรณ พนมฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
พ.ศ. 2555
อาจารย์ ดร. พรรณทิพา แก้วมาตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
พ.ศ. 2556
อาจารย์ศรีสมพร ทรวงแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
พ.ศ 2557
อาจารย์ดอกเตอร์นฤมล อเนกวิทย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
พ. ศ. 2558
อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
พศ 2559
อาจารย์ ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2560
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภท อาจารย์พยาบาล

พ.ศ. 2551
อาจารย์ดวงพร พรวิทยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
พ.ศ. 2552
อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2553
อาจารย์ ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
พ.ศ. 2554
อาจารย์ ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
พ.ศ. 2555
อาจารย์ พ.จ.อ. เผ่า อนันจิ๋ว
หัวหน้างานด้านบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2556
อาจารย์อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
พ.ศ.2557
อาจารย์ อัจริยา วัชราวิวัฒน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2558
อาจารย์ พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
พ.ศ. 2559
อาจารย์ยุพิน ทรัพย์แก้ว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2560
อาจารย์ประกริต รัชวัตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

สาขาการบริการพยาบาล ประเภท ผู้บริหารการบริการพยาบาล

พ.ศ. 2551
นางอริสรา บัวปอน
โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2552
นางสุกัลยาณี สิงห์สัตย์
โรงพยาบาล กุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2553
นางพิไลวรรณ จันทสุกรี
โรงพยาบาลอุดรดิตถ์
พ.ศ. 2554
นางสาววิราวรรณ จันทมูล
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2555
นางเครือวัลย์ เปี่ยมบริบูรณ์
หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวเครือวัลย์ พานิช
ผู้อำนวยการ รพ.สต. บ้านพี้ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2556 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
พ.ศ. 2557 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
พ.ศ. 2558 นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย
รองผู้อำนวยการ สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2558
นางมนัชกรณ์ พิชัยจุมพล
โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2559 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
พ.ศ. 2560 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

สาขาการบริการพยาบาล ประเภท ผู้ปฏิบัติการพยาบาล

พ.ศ. 2551
นางจันทร์ฉาย ตระกูลดี
โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2551
นางอุมาพร ล้ำเลิศ
ศูนย์สุขภาพชุมชนหัวนาคำ เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม
พ.ศ. 2552
นางพรวิภา ยาสมุทร์
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
นางวันเพ็ญ ก๊กมาศ
โรงพยาบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. 2553
นางสาวธนภรณ์  กุลทัพ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวคะนึงนิตย์ มีสวรรค์
โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. 2554
นางเยาวภา พรเวียง
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
พ.ศ. 2555
นางสาวศิริลักษณ์ อุปวานิช
โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2555
นางสาวรุ่งตะวัน จิรธิติพงษ์
รพ. สต. โรงพยาบาลบ่อพระแวน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ 2556 นางอังสนา วงศ์ศิริ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ 2556
นางโสภา เมืองสุวรรณ
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
พ.ศ.2557
นางศิริมา มณีโรจน์
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2557 นางจารุณี กันธุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2558
นางเพชราภรณ์ สุพร
โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
นางสาววิภาพรรณ หมื่นมา
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
พ.ศ. 2559
นางชนกพร อุตตะมะ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2559
นางสุดา ถือมั่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านยาว จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ 2560
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
รองผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวจุก สุวรรณโณ
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นางธาริณี โพธิ์ศรี
โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์